LOGOWANIE

SZUKAJ

Projekt „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” ma na celu podniesienie efektywności kształcenia początkowego poprzez zwiększenie dostępu do zindywidualizowanych zajęć w klasach I – III oraz doposażenie bazy dydaktycznej w 47 szkołach podstawowych w Częstochowie (41 szkołach ogólnodostępnych, 4 szkołach specjalnych i 2 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych).

Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie

Projekt „Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie” ma na celu podniesienie efektywności kształcenia początkowego poprzez zwiększenie dostępu do zindywidualizowanych zajęć w klasach I – III oraz doposażenie bazy dydaktycznej w 47 szkołach podstawowych w Częstochowie (41 szkołach ogólnodostępnych, 4 szkołach specjalnych i 2 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych).

Termin realizacji projektu:
Termin rozpoczęcia: 2 kwietnia 2012 r.
Termin zakończenia: 30 sierpnia 2013 r.

Koszt realizacji projektu:
Całkowity koszt projektu: blisko 3 000 000,00 PLN

Beneficjent:
Gmina Miasto Częstochowa

Cele szczegółowe projektu:
1. Poprawa umiejętności czytania, pisania oraz umiejętności matematycznych;
2. Zmniejszenie zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń w komunikacji społecznej;
3. Wzrost dostępności do zajęć korekcyjnych;
4. Poprawa rozwoju psychospołecznego uczniów niepełnosprawnych;
5. Zwiększenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
6. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych;
7. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne;
8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo;
9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych plastycznie;
10. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych muzycznie;
11. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych teatralnie;
12. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z języka angielskiego;
13. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych sportowo;
14. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych czytelniczo;
15. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych tanecznie.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt