LOGOWANIE

SZUKAJ

Rekrutacja

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i głębokim, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Rekrutacja odbywa się przez cały rok szkolny.

Zasady rekrutacji uczniów

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 przyjmowane są dzieci i młodzież:
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi od 6 do 24 roku życia,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 r.ż.

Uczniowie przyjmowani są na podstawie kompletu dokumentów, różnych dla poszczególnych typów szkoły.
Rekrutacja odbywa się przez cały rok szkolny.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 w Częstochowie:
a) uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem 
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi:  
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły;
b)uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:  
- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły.

Gimnazjum Specjalne nr 27 w Częstochowie:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły,
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Częstochowie:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły,
- świadectwo ukończenia gimnazjum.

Dla uczniów spoza terenu Gminy Miasta Częstochowa wymagane jest skierowanie organu prowadzącego szkołę. Skierowanie można uzyskać w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania składając podanie z prośbą o jego wydanie do wskazanej szkoły.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt