LOGOWANIE

SZUKAJ

Najskuteczniejszą, najefektywniejszą formą edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest nauczanie całościowe, czyli zintegrowane. Oznacza to, że w naszej szkole nie istnieją oddzielne przedmioty nauczania. Szkoła pracuje systemem bloków terapeutycznych, gdzie przerwy ustala nauczyciel w zależności od możliwości psychofizycznych dzieci.

Terapie w naszej szkole

Edukacja w naszej szkole odbywa się na czterech etapach:
I etap edukacyjny - szkoła podstawowa
II etap edukacyjny - szkoła podstawowa
III etap edukacyjny - gimnazjum
IV etap edukacyjny - szkoła przysposabiająca do pracy

Najskuteczniejszą, najefektywniejszą formą edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest nauczanie całościowe, czyli zintegrowane. Oznacza to, że w naszej szkole nie istnieją oddzielne przedmioty nauczania. Szkoła pracuje systemem bloków terapeutycznych, gdzie przerwy ustala nauczyciel w zależności od możliwości psychofizycznych dzieci.
Przedmioty objęte programem nauczania pogrupowane są w następujące bloki terapeutyczne:
- terapia edukacyjna,
- terapia zajęciowa,
- terapia logopedyczna,
- terapia ruchowa,
- muzykoterapia,
- rewalidacja indywidualna.

Każdy uczeń objęty jest zajęciami rewalidacyjnymi i pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Korygowanie zaburzonych oraz usprawnianie niezaburzonych funkcji psychofizycznych odbywa się poprzez rewalidację indywidualną i grupową w formie:
- logoterapii,
- logorytmiki,
- pracy z komputerem,
- stymulacji polisensorycznej,
- dogoterapii,
- wsparcia psychologicznego,
- oraz innych wg potrzeb uczniów. 


Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznych metod i form pedagogicznych.
Każdy uczeń w naszej szkole objęty jest indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym uwzględniającym jego możliwości i potrzeby. Programy te opracowywane są przez zespół specjalistów: nauczyciele-terapeuci, psycholog, logopeda, terapeuta ruchowy.
Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na terenie szkoły lub w domu rodzinnym. Uczniowie realizują INDYWIDUALNE PROGRAMY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE opracowywane przez zespół specjalistów. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi objęte są dzieci i młodzież od 3 do 25 roku życia.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt